w

wguʔuš

wguʔuš v. to be long

Examples

  • t'éweʔ wegúʔušiʔ • it is long
  • bec'ílsiʔ t'éweʔ dewegúʔuš • The rope is long.
  • ʔitgumbáŋa t'éweʔ wewgúʔuši • The table is long.
  • dubáldiŋ dewgúʔuš k'éʔi • He is five feet tall
  • mé:hu lák'aʔ múʔc'ɨm dewgúʔuš k'éʔi • the boy is ten years old
  • mé:hu šáwlamhu ʔílel dewgúʔuš k'éʔi • The boy is older than the girl