t

tugileg

tugileg v. to have red eyes, bloodshot eyes

Examples