p

parti

parti n. party

Examples

  • párti ʔíʔišda t'é:liwhu lí:gilegi dabáŋkušiʔ • There was a party, and I saw the man who was smoking
  • t'é:liwhu dókto kéʔigi pártiya ʔéʔuŋiliŋa lí: ʔí:yeweʔi • The man who is a doctor was at the party, but he left