p'

p'iliweʔ

p'iliweʔ v. to climb (up)

Examples

  • p'ilíweʔ • climb, climb up
  • lí: ʔitp'íliweʔ hák'aŋ té:šiʔi • The ladders are the same size
  • wí:diʔ ʔitp'íliweʔ ʔilkáykayiʔé:si wí:diʔ lélew • This ladder is shorter than that one