m

mɨ:lɨt'

mɨ:lɨt' v. win

Examples

  • gumlešéʔeša mɨ́:lɨt'i • He won the race
  • halíŋa gumlešéʔeša mɨ́:lɨt'i • He won the long race
  • halíŋa gumlešéʔeša mɨ́:lɨt'udi téštiw gumheméwli • He was winning the race for a long time, and the he lost