m

mɨtgi:bɨl

mɨtgi:bɨl v. not believe

Examples

  • dimɨtgí:bɨli • I don't believe him
  • dimɨtgí:bɨl šémuyi • I really don't believe him
  • t'é:liwhu mɨtgí:bɨlé:si dí:meʔ ʔilélegiʔetiʔaʔ ʔídišgi • The man believes the water turned red
  • t'é:liwhu k'ídigi dí:meʔ ʔilélegiʔetiʔaʔ ʔídišŋa gemɨtgí:bɨli • The man said the water turned red, but he doesn't believe it
  • ʔumetgí:bɨlhé:ši • Do you believe him?
  • dimetgí:bɨlé:si • I don't believe him