m

mɨ:lt'

mɨ:lt' v. win

Examples

  • t'é:k'eʔ mó:niʔ mɨ́:lɨtluhelišŋa gitbí:baʔ páyhayaʔ • He could have won a lot of money, but he lost his ticket
  • diMilúluhak'a léw dimɨ́lɨt'i • with my friends, we won
  • léw dimɨ́lɨt'ášaʔi • we will win
  • béverli mɨ́:lɨt'é:sayʔgi • Beverly didn't win
  • mɨ́:lɨtluheliyaʔ • She could have won