m

mayab

mayab n. foot, paw

Examples

  • géwe máyap • a coyote's paw
  • dip'áyt'iʔ galámiŋa dimáyaba digɨ́lgayi • I want to play but I broke my foot
  • ʔišŋa dip'áyt'iʔ k'eʔé:s k'éʔi dimáyaba digɨ́lgayi dipíweʔida • But I can't play. I broke my foot because I fell