l

li:nu

li:nu name Reno

Examples

  • šaklaméntu t'é:weʔ dewgúʔuš k'éʔi lí:nu t'é:weŋa dewgúʔuš šemuyé:s k'áʔaš • Sacramento is farther away than Reno is
  • lí:nuya ʔí:yewelegi • She went to Reno
  • lí:nuya halíŋa leʔášaʔi • We will be in Reno for a long time