h

ha:diʔ

ha:diʔ NS that, he, she

Examples

  • há:diʔ wí:gi • his eye
  • léw há:diʔ lí:giyi • We (pl.) see him.
  • há:diʔ léw ʔí:giyi • He sees us.
  • há:diʔ bedíliʔ ʔíšli • he's giving us matches
  • há:diʔ wí:diʔ bedíliʔ ʔíšli • that one is giving matches to this one
  • há:diʔ ʔmíšli • he's giving it to you
  • há:diʔ bedíliʔ ʔmíšli • he's giving matches to you
  • há:diʔ bedíliʔ k'íšli • he's giving him a match