h

hešiʔ

hešiʔ NS amount

Examples

  • demuc'úc'u muc'úc'u šémuyi t'á:gɨm dúlel héšiʔ • The berries are sweeter than the pine nuts.
  • mé:hu t'é:k'eʔ t'á:gɨm ʔíʔwi demuc'úc'u dúlel hešiʔ • The boy ate more pinenuts than berries
  • mé:hu t'á:gɨm t'é:k'eʔ ʔíʔwi šáwlamhu dúlel héšiʔ • The boy ate more pinenuts than the girl
  • mé:hu hák'a šáwlamhu hák'aŋ héšiʔi • the boy and the girl are the same size
  • hélmeʔ dúlel hešiʔ šúgalayʔi • They brought back more than three