h

hamuguyu:g

hamuguyu:g v. to think, ponder

Examples

  • hámuguyú:k • to think
  • dahámugayú:k dewgá:ga Léhuyi • We (all) don't know how to think.
  • dek'íwɨl dahámuguyú:giʔ • sharp-thinking person