d

dokdoʔ

dokdoʔ n. doctor

Examples

  • t'é:liwhu dókdoʔ k'éʔi • The man is a doctor.
  • t'é:liwhu dókdoʔ šému k'éʔi • The man is a real doctor.
  • t'é:liwhu dókdoʔ mámaʔ k'éʔi • The man is finished being a doctor.
  • t'é:liwhu dókdoʔ šému mámaʔ k'éʔi • The man is finished being a real doctor.