b

bišapuʔ

bišapuʔ v. to be hungry

Examples

  • bišápuʔi • he's hungry
  • bišápuʔ • to be hungry
  • ʔumbišápuhé:ši • are you hungry?
  • dibišápuyi • I am hungry
  • lémluyiyeʔi dibišápuʔé:sluheligi • If I had eaten, I wouldn't be hungry