b

bi:baʔ

bi:baʔ n. paper

Examples

  • bi:baʔitbalay • paper towel
  • bí:baʔ yusúsuyi • he's tearing up paper
  • t'é:k'eʔ mó:niʔ mɨ́:lɨtluhelišŋa gitbí:baʔ páyhayaʔ • He could have won a lot of money, but he lost his ticket