š

ši:šib

ši:šib adj. straight

Examples

 • ʔilší:šibiʔi • it's straight
 • ʔilší:šibiʔ • to be straight
 • máʔak ʔilší:šibiʔi • The stick is straight.
 • máʔak ʔilší:šibiʔ šémuyi • The stick is really straight.
 • máʔak ʔilší:šibiʔ mámaʔi • The stick became straighter; The stick straightened up.
 • dewMéyuya ʔilší:šibiʔé:si • It's not straight in the middle
 • ʔilší:šibiʔ wéwši • It's almost straight
 • wí:di ʔilk'únk'uniʔaš wí:di ʔilší:šibiʔ wéwši • This one is more bent than that one / This one is bent, that one is almost straight
 • wí:di ʔilk'úyk'uyiʔi lák'aʔ ʔilší:šibišegaš • This one is more bent than that one / This one is bent, that one is almost straight
 • ʔilší:šibiʔ šémuyi • It's really straight
 • ʔilší:šibiʔ wéwši • It's a little straight
 • ʔilší:šibišegi • It almost got straight
 • ʔilší:šibiʔ mámaʔi • It got straighter
 • ʔilší:šibiʔetiʔi • It got straight
 • delší:šibiʔ wéwɨš • almost straight
 • deʔilší:šibiʔk'eŋ • It's straight only
 • delší:šibiʔ mámaʔ • It's been straight
 • geʔilší:šibiʔetiha • Straighten it out!
 • ʔilší:šibiʔgiši • It's starting to get straight