V

varicolored

ʔyɨnʔyɨn root varicolored

Examples

  • deʔilʔyɨ́nʔyɨniʔ • varicolored