L

lose

pay v. lose

Examples

heʔmewl v. lose

Examples

  • béverli gumheʔméwlaʔ dihámuyi • I think Beverly lost
  • béverli t'ánu gumšáʔišda gumheʔméwlaʔ dihámuyi • I think Beverly lost the election

hemewl v. lose

Examples

  • halíŋa gumlešéʔeša mɨ́:lɨt'udi téštiw gumheméwli • He was winning the race for a long time, and the he lost