I

iron

de:šib v. to straighten; to iron

Examples