H

height

dawdaŋaʔ n. height

Examples

  • t'é:liwhu hádigi t'é:weŋa dawdáŋaʔ šemuyé:s k'éʔi • That man is not very tall
  • t'é:weŋa dawdaŋaʔé:s k'éʔi • He is not tall
  • t'é:weŋa dawdaŋaʔé:s k'éʔi há:digi t'é:liwhu • That man is not tall