C

color

ʔyɨnʔyɨn root varicolored

Examples

  • deʔilʔyɨ́nʔyɨniʔ • varicolored

p'ilp'il root blue

Examples

šošoŋ root brownish-red

Examples